Denný program rehabilitačného strediska Del6n je klientom k dispozícii v pracovné dni od pondelka do piatku od 7:00 do 15:00 na Lučeneckej ceste 2266/6, 960 96 Zvolen. Každý klient je pod odborným dohľadom tímu zamestnancov zariadenia (má vypracovaný individuálny plán), ktorý je vedený odbornými zamestnancami, sociálnymi pracovníkmi zariadenia. Klienti sa učia vytvoriť si denný režim, určovať osobný plán a ciele, zvládnuť základné práce potrebné v domácnosti, majú príležitosť a podporu k rozvíjaniu svojho spoločenského života i záujmu o druhých ľudí, či dianie okolo seba.

Každodenná práca s klientom je určená stanoveným harmonogramom, ktorého štruktúra je navrhnutá tak, aby všestranne podporovala obnovu sebestačnosti klientov a ich opätovné začlenenie do spoločnosti. Poskytuje sa hlavne sociálna rehabilitácia, sociálna práca a sociálne poradenstvo, v spolupráci s požiadavkami klienta a jeho najbližšími príbuznými, ale aj širším sociálnym okolím - zameranú na podporu jedinca, jeho rodinu a širšie sociálne zázemie. Je podporovaná priateľská atmosféra a spolupráca s každým, kto chce riešiť problém v problematike psychických a mentálnych ochorení v regióne pôsobenia zariadenia (ale aj na celoštátnej úrovni).

Realizácia denného programu klientov rehabilitačného strediska Delfín sa uskutočňuje prostredníctvom hlavných činnosti, ako individuálna a skupinová sociálna práca, relaxačný telocvik, športové aktivitnacviky, tvorivé dielne, počítačový kurz, spoločenské hry a príprava jedál. Program podporuje u klientov reštitúciu kognitívnych funkcií, upevňovanie a rozvoj ich sociálnych zručnosti, základných pracovných návykov a schopnosti sebestačného zvládania bežných situácií. Tiež zohľadňuje individuálne špecifiká klientov, ich zdravotný stav a je zameraný na plnenie individuálnych cieľov.

Sociálna práca sa realizuje podľa potreby samotného klienta, ktorý si ju má možnosť v spolupráci so sociálnym pracovníkom naplánovať. Individuálna činnosť pozostáva zo stanovenia Individuálneho plánu, ktorého obsah sa napĺňa najmä prostredníctvom individuálnych rozhovorov a s využitím ďalších metód sociálnej práce. Tento individuálny plán klienta sa vypracováva podľa § 9 zákona o sociálnych službách. Patrí sem aj práca zahŕňajúca spoluprácu s rodinou klienta a poskytovanie základného sociálneho poradenstva.

Individuálny plán sa v rehabilitačnom stredisku vypracováva každému klientovi. Na IP pracuje sociálny pracovník/kľúčový zamestnanec spolu s klientom, ktorý mu je partnerom. Úlohou sociálneho pracovníka/kľúčového zamestnanca je motivovať klienta a posúvať ho ku konkrétnej činnosti, či znovu nájdeniu alebo hľadaniu nových záujmov. Klient si sám a dobrovoľne vyberá ciele, ktoré chce dosiahnuť. Na jeho napĺňaní pracuje samotný klient, celý odborný personál (sociálny pracovník, rehabilitačný pracovník, pracovný terapeut, dobrovoľníci) rehabilitačného strediska a podľa možnosti i príbuzní klienta, nakoľko je to komplexný proces. IP sa klientovi vypracováva hneď na začiatku jeho príchodu do zariadenia, avšak pre stanovenie cieľa sa mu necháva priestor na adaptáciu, ktorá u každého klienta prebieha individuálne.

Sociálna  práce  s  klientom  tiež  predstavuje  súbor  aktivít  ktorých  cieľom  je  pomôcť  klientovi  pri vybavovaní úradných, ale aj osobných záležitosti. Ide o vzdelávanie a praktický nácvik činnosti pre styk vo verejnom, ako aj súkromnom živote prostredníctvom skupinovej sociálnej práce. 

2024  Rehabilitačne stredisko Delfín   CMS Joomla   Delfin OZ   viac info admin