Poverený pracovník (sociálny pracovník) dbá na to, aby záujemca o službu bol oboznámený s funkciou a činnosťou rehabilitačného strediska Delfín, aby poznal všetky podmienky, ktoré sa na službu vzťahujú a a porozumel im. Informácie o službe sú poskytované záujemcovi o službu a jeho najbližšej rodine (prípadne iným osobám) s ohľadom na situáciu a možnosti vnímať a chápať takým spôsobom a v takom rozsahu, aby záujemca o službu (a jeho najbližšia rodina) poznal, či služba naplňuje jeho potreby, a mohol sa adekvátne rozhodnúť, či ich využije alebo nie.

Informatívny rozhovor a oboznámenie sa s potrebnými informácií, predchádza uzavretiu dohody o poskytovaní sociálnej služby. Delfín, rehabilitačné stredisko záujemcovi o službu a jeho najbližšej rodine (prípadne inej blízkej osobe) pred uzatvorením zmluvy navrhne a poskytne “návštevu” zariadenia v trvaní dochádzky maximálne 5 dní, na deň maximálne v trvani tri hodiny a v dobe maximálne jedného kalendárneho mesiaca. Tento čas umožňuje získať prehľad pre kvalifikované rozhodnutie.

V Delfíne, rehabilitačnom stredisku máme za to, že službu je potrebné poskytnúť čo možno najširšiemu počtu žiadateľov, avšak pri prijímaní záujemcu o službu za klienta sa riadime pravidlom komisionálneho výberu. Komisionálny výber pozostáva minimálne z troch zamestnancov zariadenia (minimálne dvaja odborný zamestnanci), kde dvojtretinovou a väčšou väčšinou rozhodujú o prijatí záujemcu o službu za klienta zariadenia. Prihliada sa na stabilizovaný stav záujemcu, na základe posudku odborného lekára (psychiater a psychológ), rozhovoru s ním, blízkou rodinou, alebo inými osobami a skúšobného pobytu v zariadení. Na základe poskytnutých informácií a oboznámení záujemcu o službu s činnosťou rehabilitačného strediska Delfín, poverený pracovník (sociálny pracovník) so záujemcom o sociálnu službu dohodne aká forma, priebeh, podmienky a rozsah služieb bude poskytnutá.

Informatívny rozhovor a oboznámenie sa s potrebnými informácií je metódou práce v Rehabilitačnom stredisku Delfín, prijímatsociálnej služby má právo a možnosť bkedykoľvek, ako aj na požiadanie, informovaný o činnosti rehabilitačného strediska a o realizovaných, plánovaných aktivitách. Informácie sú poskytované s ohľadom na klienta.

Zamestnanci zariadenia majú vypracované a riadia sa pravidlami, ktoré slúžia ako návod pre postup komunikácie s prijímateľom služby, jeho najbližšej rodiny, ako aj inými osobami. Každý prijímateľ služby, alebo jeho zákonný zástupca je oboznámený s možnosťou, aké informácie je možné poskytovať, s ohľadom na ochranu osobných údajov.

Rehabilitačné stredisko Delfín pre svoju činnosť využíva rôznorodé komunikačné kanály. Medzi najdôležitejšie v ohľade na klientov a záujemcov o službu patrí nástenka v rehabilitačnej miestnosti strediska, informovanie ústnou formou (hlavne sociálny pracovníci zariadenia) a stránka zariadenia na sociálnej sieti facebook. Rehabilitačné stredisko Delfín tiež informuje formou svojej webovej stránky, bulletinov pre odbornú a informačných letákov pre laickú verejnosť.

Informácie o poslaní, cieľovej skupine, prijímateľoch služby a ďalšie informácie, ktoré uľahčia orientáciu pre záujemcov o služby sú spracované v súboroch materiálov. Materiály ktoré zariadenie pripravuje a distribuuje sa snaží informačne prispôsobiť recipientovi (klient, rodič, odborník a pod.).

Zariadenie vydáva a zverejňuje výročnú správu o svojej činnosti. Verejne prístupný súbor informácií obsahuje podmienky prijatia, cenník služby, žiadosť o uzatvorenie zmluvy, informácie o aktivitách podľa ročného režimu a informačné materiály vo formáte pdf (prípadne tlačené).

2024  Rehabilitačne stredisko Delfín   CMS Joomla   Delfin OZ   viac info admin